Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ/1348/2004 για τη διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και είναι πιστοποιημένη από το Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία (ΕΚΑΠΤΥ), που είναι Κοινοποιημένος Οργανισμός  σύμφωνα με την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Υπουργική απόφαση
Υπουργική Απόφαση LB Medical 2016-2019EKAPTY_DY8_GR