Διαχειριστές της εταιρείας είναι οι α) Μανωλιός Κωνσταντίνος και β) Νταγιαντάς Κωνσταντίνος.
Το Κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρεμένο σε εταιρικά μερίδια  καταβλήθηκε ολοσχερώς σε μετρητά από τους δύο διαχειριστές.

Τα οικονομικά αποτελέσματα της L&B Medical Ι.Κ.Ε  παρά την πρόσφατη σύστασή της αντικατοπτρίζουν μια εικόνα συνεχούς ανάπτυξης και αύξησης του κύκλου εργασιών της.

Συνεργαζόμαστε με τις Τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Σεβαστουπόλεως 142)

Τράπεζα Πειραιώς (Πανόρμου 70-72)

Τράπεζα Eurobank Εργασίας Α.Ε. (Κοραή 7 &  Πανεπιστημίου 37)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΠ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014